hlavička

Služby -> Tématické zaměření

Společnost REGIO projekt, s. r. o. spolupracuje s externími poradci a odbornými poradenskými firmami, které se zaměřují na specifické oblasti rozvoje.

OBCE, NEZISKOVÝ SEKTOR

Spolupráce při tvorbě strategických rozvojových plánů

 • Rozvoj místních aktivit a partnerství

  • Tvorba a rozvoj mikroregionů,
  • Podpora aktivit neziskových organizací.
 •  Průmyslové zóny, regenerace brownfields
  • Příprava průmyslových zón,
  • Analýza proveditelnosti,
  • Marketingové aktivity.
 • Produkty a infrastruktura pro cestovní ruch
  • Stavba ubytovacích kapacit, cyklostezky,
  • Tvorba specifických produktů cestovního ruchu,
  • Zajištění informací pro turisty.
    
 • Rozvoj lidských zdrojů
  • Vzdělávací aktivity na vymezeném území,
  • Další profesní vzdělávání.
 • Přeshraniční spolupráce

Vybrané programy:

 • Regionální operační program NUTS II Jihozápad, 
 • Operační program Životní prostředí,
 • Operační program Doprava,
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace,
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,
 • Integrovaný operační program
 • Grantové programy a schémata Jihočeského kraje, 
 • Program Rozvoje venkova

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

 • Cestovní ruch
  • Tvorba specifických produktů cestovního ruchu,
  • Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pro cestovní ruch.
 • Pořízení nových technologií
  • Zvýšení konkurenceschopnosti pomocí nových technologických celků.
 • Podpora inovačních aktivit
  • Podpora vědy a výzkumu, zavádění výroby nových výrobků,
  • Příprava, vznik a řízení clusterů.
 • Vzdělávací programy, školící střediska
  • Investiční i neinvestiční záměry spojené s rozvojem lidských zdrojů,
  • Podpora dalšího profesního vzdělávání.
 • Podpora exportních marketingových aktivit
 • Snížení energetické náročnosti výroby
  • Využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Investiční záměry malého rozsahu
 • Zprostředkování zvýhodněných úvěrů.


Vybrané programy:
 • Státní programy Min. průmyslu a obchodu na podporu malých a středních podniků,
 • Operační program Podnikání a Inovace - Marketing, Rozvoj, Inovace, Potenciál, Eko-energie, ICT v podnicích...
 • Regionální operační program NUTS II Jihozápad